Gizdakoff - консултантско студио.
 
 
 
 
   
 

За Камарата на независимите оценители в България

В отговор на постъпили многобройни запитвания правим следното пояснение:

Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ е учредена по реда на Закона за независимите оценители /ЗНО/. Законът превръща оценителската професия в регулирана професия с наименование „независим оценител”.
Съгласно закона, КНОБ единствена формира условията за упражняване на професията, като стандартизира оценителската дейност, сертифицира, регистрира, арбитрира и налага дисциплинарни наказания на независимите оценители, включително и отнемане на сертификата. По смисъла на ЗНО, КНОБ има национален и публичен характер и нейните правомощия се простират върху всички независими оценители, без значение дали членуват или не в нея. КНОБ единствена представлява независимите оценители в България пред българските власти и сродните чужди професионални организации.
Въпреки това, независимите оценители в България имат право и на друго свободно професионално сдружаване, по смисъла на ЗЮЛНСЦ. Тези други формирования обаче, създадени въз основа на групов интерес, имат частен характер и дейността им касае единствено техните членове. Същите нямат и не може да имат правомощията на КНОБ. Поради това, ползването на термините „камара” и „регистър” извън КНОБ е подвеждащо и противоречи на професионалната етика. Освен това, съгласно ЗНО, оценителят в България е независим и всякакви други прикачени му определения са без правен смисъл.
Обръщаме внимание на всички кандидат-оценители, че обучението, признаването на квалификацията и придобиването на правоспособност се извършва единствено от КНОБ от влизането в сила на ЗНО /14.12.2008 год./. Участието във всякакви курсове, регистри и други подобни търговски дейности извън КНОБ не дава оценителска правоспособност.
Източник: УС на КНОБ
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио