Gizdakoff - консултантско студио.
 
 
 
 
   
 

Методика за определяне себестойността на оценителските услуги

Предлагаме на вниманието на независимите оценители нашата методика за определяне себестойността на оценителските услуги. Същата бе предложена като един вариант на последното ОС на КНОБ, но до вземане на решение не се стигна. Би било добре това да стане факт на предстоящото ОС в края на м. март 2011 год.

Себестойността на оценителските услуги включва всички разходи, необходими за изготвяне на оценка, съответстваща на стандартите на оценяване.
Методиката дава възможност за определяне на ценови прагове (критичен минимум), под който се работи на планирана загуба.
По този начин методиката създава критерии за определяне на цени на оценителски услуги като дъмпингови, които са недопустими, съгласно Кодекса за професионална етика.
С ползването на методиката се създават условия за гарантиране на минимално заплащане на оценителските услуги в съответствие със съдържанието и характера на извършваната работа, съгласно Кодекса за професионална етика. В резултат на това се създадат условия за поддържане на високо равнище на оценителската професия.
Методиката определя минималната себестойност на оценителските услуги, извършвани от всички независими оценители, работещи за собствена сметка.

За обективно и справедливо определяне на минималната себестойност на оценителските услуги, методиката възприема следните показатели:
- минимална часова ставка на оценителските услуги – 30 лв., съгласно решение на ОС на КНОБ;
- необходимоприсъщи разходи – 25%, съгласно данъчното законодателство.

Себестойността на оценителските услуги е съобразена с количеството и качеството на вложения труд, със срока за изготвяне на оценките, с необходимоприсъщите и командировъчните разходи.
Трудът е остойностен по повременната форма на заплащане.

Себестойността на оценителските услуги се определя по формулата:

СС = ( Чс х ( Нв + Вп ) х Кс х Ке ) / 0,75 + КР , лв.
където:
СС - себестойност, лв.;
Чс - часова ставка (30 лв./ч.), лв.;
Нв - норма време, включваща приемане на възлагането, запознаване с първичната информация, оглед на обекта (вкл. пътуване до обекта), изготвяне на оценката, редактиране, представяне на оценката на хартиен (и евентуално електронен носител) и предаване на оценката, ч.;
Вп - време за път извън седалището на оценителя, ч.;
Кс - коефициент за сложност при недостатъчна първична информация, сложен правен статут и др.
Кб - коефициент за бърза услуга при срок, по-малък от обичайния;
КР - командировъчни разходи, съгласно нормативната уредба.

Към методиката е разработена номенклатура от обекти за оценяване с норма време за всеки от тях. По този начин лесно се определя себестойността на услугата.

По мое мнение има тенденция към необосновано завишаване на часовата ставка за сметка на подценяване на норма време за извършване на качествена услуга.

Очакваме мнения и предложения по методиката.
Източник: Gizdakoff Ltd.
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио