Gizdakoff - консултантско студио.
 
 
 
 
   
 

Промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) . Законът е обнародван в ДВ, бр. 62/10.08.2010 г.
Законът за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ има пряко отношение към оценителската дейност. Преди приемането му, от Министерството на земеделието и храните и от Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризма бе поискано становището по него на КНОБ.
КНОБ счита по принцип, че обществените отношения, свързани с условията и реда за упражняване на професията „независим оценител”, следва да се регулират от един закон, а именно Закона за независимите оценители (ЗНО). КНОБ смята, че досегашната практика оценителската професия да бъде предмет на уреждане и в други нормативни актове (какъвто е случая с оценителите на земеделски земи и на земи от горския фонд, съответно в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за горите), следва да се преустанови.
За наше удовлетворение, позицията на КНОБ бе уважена и съгласно приетия закон оценителите на земеделски земи ще се вписват в регистъра на КНОБ. Определеният способ за вписване по право в публичния регистър по чл. 15 от ЗНО на лицата по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, е аналогичен на този, използван в § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗНО, по отношение на оценителите, получили лиценз от Агенцията за приватизация.
В чл. 6, ал. 1 от ЗНО се създават т. 8 и 9:
8. земеделски земи и трайни насаждения;
9. поземлени имоти в горски територии.
Източник: КНОБ
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио