Gizdakoff - консултантско студио.
 
 
 
 
   
 

Относно ползването на пазарните оценки

Пазарните оценки на вещни права за извършване на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество представляват консултантска услуга и имат препоръчителен характер. Те определят справедливата пазарна стойност на имуществото, т. е. стойността, на която би имало равностойна замяна на имущество срещу пари. Те не са норма за възложителите, освен в специални случаи, определени в Закона. В пазарни условия единствено страните по сделката имат право да договорят цената. Оценките дават информация, какви са стойностните нива на пазара на аналогични активи, доколкото такъв съществува.
Въпреки обстоятелството, че оценките се основават на правния статут на имуществото и на неговото състояние, оценките не представляват анализ на правното състояние на имуществото или негова техническа експертиза.
Тези разяснения са предизвикани от съществуващото неразбиране у част от възложителите за начина на ползване на пазарните оценки.

С интерес бихме се запознали и с други мнения по темата.
Източник: Gizdakoff Ltd.
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио