Gizdakoff - консултантско студио.
 
 
 
 
   
 

Първи промени в Закона за независимите оценители

От 02 юли 2010 год. ще са в сила първите промени в Закона за независимите оценители /ЗНО/. Същите са публикувани в днешния брой на ДВ - бр. 49/29.06.2010 год. Промените са две:

1. „Чл. 11. (1) Независимият оценител се заличава от регистъра при:
т. 7. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) неплащане на глоба по чл. 36, ал. 1, т. 2 или неплащане на разходите по чл. 44, ал. 3.”.
По този начин отпада несправедливата хипотеза членове на КНОБ, неплатили членския си внос за повече от три месеца, да бъдат заличени от регистъра.

„§ 2. (1) В срок до 30 декември 2010 г. лицата, получили лиценз за оценители от Агенцията за приватизация по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, се вписват в регистъра по чл. 15 по право, след подаване на заявление с приложен лиценз.”
Дава се възможност на колеги, пропуснали едногодишния срок до 14.12.2009 год., да направят регистрацията си по право до 30.12.2010 год.

За гилдията остана в сянка опита на колеги, нечленуващи в КНОБ, да предизвикат промяна в чл. 22, ал. 1, като текста „професионална организация на независимите оценители” се замени с текста „професионална организация на доброволно членуващите в нея независими оценители”. Тази на пръв поглед невинна промяна целеше да принизи ролята на КНОБ до доброволно сдружение, като регистрираните по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНСЦ/. Това предизвика реакцията на КНОБ, която изрази своето становище пред Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по правни въпроси. В това становище КНОБ защити мястото и ролята си на корпорация на публичното право, имаща национален характер, каквато е нейната същност, съгласно Закона за независимите оценители, глава І „Общи положения”. Нейните правомощия се простират върху всички независими оценители, без значение дали членуват или не в нея. Тя не може да бъде доброволно сдружение, по смисъла на глава трета от ЗЮЛНСЦ. Тя не е само сдружени членове със сходни интереси, а организация, подчинена на принципи, заложени в специален закон.

За наша радост и удовлетворение вносителите, парламентарните комисии и народните представители в зала проявиха пълно разбиране и отхвърлиха предложения им текст.
Източник: Gizdakoff Ltd.
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио