Gizdakoff - консултантско студио.
 
 
 
 
   
 

всички нормативни документи

Правилник за устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ

(На основание Глава VI, чл. 29, ал. 1 от Устава на КНОБ)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят устройството, функциите и организацията на дейността на РЕГИОНАЛНИТЕ КОЛЕГИИ (РК) на КАМАРАТА на НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ в БЪЛГАРИЯ (КНОБ).
Чл. 2. (1) РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ на КАМАРАТА на НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ в БЪЛГАРИЯ е териториална структура упражняваща всички дейности на Камарата в съответствие със ЗНО и Устава на КНОБ (чл. 29, ал. 1 от Устава).
(2) РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ на КАМАРАТА на НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ в БЪЛГАРИЯ НЕ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, но има собствен бюджет, формиран като част от членския внос плащан на Камарата (чл. 29, ал. 2 от Устава).
(3) РК на КНОБ работи за създаване на условия за провеждане и изпълнение решенията на КНОБ в региона, на чиято територия осъществява дейността си.

Глава втора.
ПРАВИЛА ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО
СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ КОЛЕГИИ
Чл. 3. Процедурата по учредяване на Регионалната колегия стартира със сформиране на Инициативен комитет.
(1) Инициаторите за учредяване на Регионалната колегия обявяват имената и намеренията си за сформиране на Инициативен комитет чрез съобщение, публикувано в сайта на КНОБ, в национален и регионален ежедневник и изпратено по електронна поща до всички членове на КНОБ от съответния регион.
(2) Събранието за сформиране на Инициативен комитет се провежда най-рано 15 дни след датата на обявлението за провеждането му в ежедневниците.
(3) Събранието за сформиране на Инициативен комитет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите и се провежда при следният дневен ред:
2. 1. Избор на Инициативен комитет за подготовка на учредително събрание.
2. 2. Насрочване на учредителното събрание. Датата на провеждане на Учредителното събрание не може да бъде по-рано от 15 дни от избора на Инициативен комитет.
Чл. 4. (1) Инициативният комитет уведомява Председателя на Управителния съвет (УС) на КНОБ за взетите решения на събранието.
(2) Датата, началният час, мястото и дневния ред на Учредителното събрание на РК се съобщават по реда на чл. 3, ал. 1.
(3) УС, КС и КПЕ определят свои представители за участие в учредителното събрание на Регионалната колегия и ги представят на Инициативния комитет за сведение.
(4) Инициативният комитет извършва цялостната дейност по подготовката и провеждането на Учредителното събрание на Регионалната колегия.
Чл. 5. Учредителното събрание на Регионалната колегия се провежда по следния ред:
(1) Регистрация на присъстващите редовни членове на КНОБ от региона.
(2) Проверка на кворума. Учредителното събрание е редовно, когато на него присъстват 50% плюс 1 от редовните членове на КНОБ в региона. При липса на кворум, учредителното събрание се отлага с един час, след изтичането на който събранието се провежда и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати.
(3) Откриване на събранието от член на инициативния комитет.
(4) Избор на Председател на събранието и двама протоколчици.
(5) Дневният ред включва решение за учредяване на Регионалната колегия и избор на ръководни органи.
Чл. 6. (1) Решенията на събранието се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията на събранието се вземат с явно гласуване, с изключение на избора на ръководни органи, който е таен.
(3) За провеждане на тайния избор на ръководни органи се избира комисия.
(4) Председателят на Съвета на РК се избира от листата на избраните вече членове на Съвета на РК с тайно гласуване по висшегласие.
(5) Протоколите от тайните избори се подписват от Председателя и членовете на Комисията по тайния избор.
(6) Протоколът от Учредителното събрание се подписва от Председателя на Учредителното събрание и двамата протоколчици. Към него се прилагат протоколите от тайните избори.
Чл. 7. Членовете на ръководните органи подписват декларации за конфликт на интереси, съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересите.
Чл. 8. Оригиналите от всички документи съставени при учредяване на Регионалната колегия се съхраняват в архива на КНОБ, а копие от тях, заверено от Председателя на СРК се съхранява в архивна регионалната колегия.
Чл. 9. (1) УС на КНОБ, проверява дали е спазена процедурата по избор на Управителни органи на РК и ако са на лице доказателства, че са спазени изискванията на ЗНО, Устава и настоящия Правилник утвърждава учредяването й
и обявява на страницата на сайта на КНОБ създаването на РК и избраните органи
за управлението й.
(2) С направеното обявление на сайта на КНОБ се счита, че новосформираната Регионална колегия вече е действаща и новоизбраните и управителни органи са легитимно избрани.


Глава трета.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 10. (1) Регионална колегия на КНОБ се създава от минимум 50 независими оценители, членове на Камарата в дадения регион. В Регионалната колегия имат право да членуват всички членове на Камарата от региона.
(2) Допуска се образуване на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ от членове на КНОБ в две или повече съседни области, съобразно организационните, административни и финансови възможности за развитие на оценителската дейност в региона.
(3) В един регион може да се създаде само една РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ с административен център – областен град, като в София – град и София
област се учредяват една Регионална колегия (чл. 29, ал. 3 от Устава).
Чл. 11. (1) Регионалните колегии стопанисват и управляват недвижимата и движима собственост на КНОБ в съответния регион, съобразно решенията на Общото събрание на Камарата и Управителния съвет на КНОБ, решенията на ОС на РК и СРК.
(2) Наименованието на Регионалната колегия е : „КАМАРА на НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ в БЪЛГАРИЯ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - (наименование на региона)”. Всяка РК притежава печат за административни и финансови цели по образец утвърден от УС на КНОБ.
Чл. 12. (1) Органите за управление на Регионалната колегия на КНОБ са (чл. 30 от Устава на КНОБ):
1. Общо събрание на РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ или Общо събрание на делегатски принцип – 1 делегат на 5 члена на КНОБ.
2. СЪВЕТ на РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ (СРК).
3. Председател на Съвета на РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ .
4. Контрольор на РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ (КРК).
(2) В ръководните органи за управление на Регионалната колегия могат
да бъдат избирани всички редовни членове отговарящи на изискванията на чл. 15,
ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Устава на КНОБ
Всички изборни длъжности в ръководните органи на Регионалната колегия
са доброволни и безвъзмездни съобразно изискванията на чл. 49, ал. 1 от Устава
на КНОБ
(3) РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ се представлява от Председателя на Съвета на Регионалната колегия. Председателят на УС на Камарата упълномощава Председателя на съответната Регионалната колегия, съобразно решенията на Общото събрание на Камарата и Управителния съвет, да представлява и защитава интересите на Камарата в региона, както и на местно ниво пред органите на местната власт и местното самоуправление и други юридически и физически лица.
(4) Оперативното ръководство на Регионалната колегия се осъществява от Съвета на Регионалната колегия.
(5) Трудовите договори с лица, работещи по трудово правоотношение в РК, се сключват, изменят и прекратяват от Председателя на УС на КНОБ по предложение на СРК и финансират от бюджета на Регионалната колегия. Лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват служебните си задължения в съответствие с Кодекса на труда и длъжностни характеристики, утвърдени от УС на КНОБ
(6) Разходите за Трудовите договори с лица, работещи по трудово правоотношение се отразяват коректно в Проекта за бюджет и Правилника за финансова дейност на КНОБ.

Раздел І. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ
Чл. 13. (1) Общото събрание на Регионалната колегия на КНОБ е върховен орган на РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ. То работи и взема своите решения в съответствие със ЗНО, Устава на КНОБ и решенията на Общото събрание на КНОБ. В него участват всички редовни членове на Регионалната колегия от съответния регион.
(2) Общото събрание на Регионалната колегия е основен орган, чрез който в съответствие с Устава и решенията на ОС на Камарата на независимите оценители в България, се осъществяват целите и задачите на Камарата на регионално ниво.
Чл. 14. (1) Общите събрания на Регионалната колегия са редовни и извънредни.
(2) Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. То се свиква от Съвета на Регионалната колегия или Председателя му при определен дневен реди десетдневно предизвестие по поща, факс или електронна поща, съобщение в местните медии;
(3) Извънредното Общо събрание на Регионалната колегия се свиква от СРК по мотивирано искане най-малко на 1/3 от членовете му, по искане на УС на Камарата, както и на КС на Камарата, въз основа на писмени мотиви. Ако в последния случай СРК в едномесечен срок не отправи покана за свикване на Общо събрание, то се свиква чрез Управителния съвет на Камарата на независимите оценители.
Чл. 15. (1) В общото събрание на Регионалната колегия всеки редовен член има право на един глас.
(2) Решенията на Общото събрание на Регионалната колегия се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове. Решението за предсрочно прекратяване на мандата на ръководните органи на Регионалната колегия се приема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от регистрираните на събранието членове.
Чл. 16. Гласуването се провежда явно по всички точки от дневния ред, освен при избора и освобождаването на ръководни органи на Регионалната колегия, когато се гласува тайно. При тайния вот за избрани членове на ръководните органи се считат тези, получили най-много гласове по висшегласие.
Чл. 17. Общото събрание на Регионалната колегия се счита за редовно, ако всички членове от съответния регион са редовно уведомени и присъстват най-малко половината от членовете. При липса на кворум, събранието се отлага с един час и неговите решения са валидни, независимо от броя на присъстващите.
Чл. 18. На заседанията на Общото събрание на Регионалната колегия се води протокол, в който се отразяват всички приети решения и изборни резултати. Протоколът се подписва от председателстващия събранието, протоколчика и членовете на СРК и се предоставя на УС на КНОБ за архив, а преписи от протокола се съхранява в архива на Регионалната колегия.
Чл. 19. Общото събрание на Регионалната колегия на Камарата:
1. Приема годишна програма за дейността на Регионалната колегия;
2. Приема бюджет на Регионалната колегия, който е част от приетия бюджет на Камарата;
3. Избира и освобождава Председателя и членовете на СРК, както и Контрольор на Регионалната колегия;
4. Приема отчетите за дейността на органите по чл. 12 на Регионалната колегия и приема решения по тях;
5. Приема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на Регионалната колегия съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, Устава на Камарата, решенията на Общото събрание, Управителния съвет на Камарата, Правилника за работа на Регионалната колегия и другите вътрешни нормативни документи на Камарата;
6. Освобождава или не освобождава от отговорност членовете на СРК.
7. Обсъжда и приема годишния отчет за дейността на Регионалната колегия, годишния отчет за финансовите приходи и разходи;
8. Разглежда и решава жалби против решенията на СРК и Контрольора на Регионалната колегия;
9. Произнася се по въпроси във връзка с професионалните интереси на членовете си;
10. Избира делегати за общото събрание на Камарата ( чл. 30 (4) т. 6 от Устава.

Раздел ІІ. СЪВЕТ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ (СРК)
Чл. 20. СЪВЕТЪТ ръководи и организира работата на Регионалната колегия на региона, в който е създадена.
Чл. 21. Съветът на Регионалната колегия се състои от три до седем члена, в зависимост от членския състав на Регионалната колегия, които се избират за срок до четири години и за не повече от два последователни мандата. Мандатът на СРК или отделен негов член може да се прекрати предсрочно по решение на Общото събрание на Регионалната колегия.
Чл. 22. (1) СРК се свиква на редовно заседание съгласно плана за работа на Регионалната колегия, но не по-малко от един път на три месеца с предварително уведомяване на членовете му от Председателя по телефон, факс или електронна поща, най-малко три дни преди заседанието.
(2). Заседанието на СРК е редовно, когато присъстват повече от половината му членове.
(3). СРК взема решения с обикновено мнозинство от общия брой на членовете.
(4) СРК може да взема решения неприсъствено, ако взетите решения са
подписани от членовете му.
(5) За заседанието се води Протокол, който се подписва от Председателя на Регионалната колегия и изготвилия протокола. Копие от Протокола се изпраща на УС на Камарата на независимите оценители.
Чл. 23. Съветът на Регионалната колегия :
1. Ръководи работата на Регионалната колегия в съответствие с Устава, решенията на Общото събрание и УС на Камарата на независимите оценители и решенията на Общото събрание на Регионалната колегия;
2. Изготвя проектобюджет и управлява имуществото на Камарата за региона;
3. Свиква Общото събрание на регионалната колегия и отчита дейността си пред него чл. 30 (7) т. 4 от Устава;
4. Грижи се за защита на професионалните права и достойнството на членовете на Регионалната колегия. Упражнява контрол по спазването на изискванията за необходимата оценителска правоспособност. Приема, обсъжда и предава на Комисията за професионалната етика всички сигнали и жалби относно професионалната дейност на членовете на Камарата в региона;
5. Организира и провежда професионална квалификация и преквалификация на членовете си съобразно специфичните условия на бизнес-оценяването в региона;
6. Осъществява и други функции, възложени му от Общото събрание на Регионалната колегия.

Раздел ІІІ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРК
Чл. 24. (1) Председателят на СРК се избира от Общото събрание на РК за срок до четири години и за не повече от два последователни мандата.
(2) С решение на Общото събрание на Регионалната колегия, мандатът на Председателя на СРК може да бъде прекратен предсрочно.
Чл. 25. (1). Председателят на СРК :
1. Представлява и защитава интересите на Камарата на независимите оценители в региона и на членовете си пред областните и общински администрации и пред всички ведомства, институции и организации в региона;
2. Има право да издаде печат на Регионалната колегия, на който по периферията е изписано „Камара на независимите оценители в България, а в средата – Регионална колегия ( наименование на региона );
3. Да представлява Председателя на УС на Камарата при откриване на банкова сметка на съответната Регионална колегия на Камарата, след като бъде упълномощен за това;
4. Да извършва банкови операции от името и за сметка на Регионалната колегия, след като бъде упълномощен за това;
5. Да предлага за назначаване администрация на Регионалната колегия;
6. Да представлява Камарата пред органите на местната власт и самоуправление в съответния регион и други юридически и физически лица;
7. Да присъства на заседанията на УС на КНОБ с правото на съвещателен глас. (чл. 22 ал. 1 от Устава );
(2). За доказване легитимността и правомощията на Председателя на СРК се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ от Председателя на УС на Камарата.

Раздел ІV. КОНТРОЛЬОР НА РК
Чл. 26. (1) Контрольорът на Регионалната колегия се избира от Общото събрание на РК за срок от четири години и за не повече от два последователни мандата.
Чл. 27. (1) Контрольорът на Регионалната колегия:
1. Контролира съответствието със ЗНО и Устава на взетите от СРК и Общото събрание на Регионалната колегия решения и тяхното изпълнение;
2. Контролира законосъоразността на извършваните разходи;
3. Представя пред Общото събрание на Регионалната колегия и КС на КНОБ отчет за своята дейност и прави предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на СРК;
4. При констатирани нарушения на ЗНО, Устава или решенията на Общото събрание на КНОБ, Контрольорът на Регионалната колегия в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в КС и УС на Камарата и предлага свикване на Общо събрание на Регионалната колегия.
(2) Контрольорът на Регионалната колегия има право да присъства на заседанията на СРК с право на съвещателен глас.
(3) Контрольорът на Регионалната колегия присъства на заседанията на КС на КНОБ с право на съвещателен глас. Той присъства задължително при разглеждането на въпроси, касаещи дейността на съответната регионална колегия.

Глава четвърта.
ДОКУМЕНТИ, ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ
Чл. 28. За управленската си и административна дейност Регионалната колегия води следната документация :
1. Протоколна книга от Общото събрание на Регионалната колегия и взетите решения;
2. Протоколна книга от заседания на СРК и взетите решения;
3. Входящ и изходящ дневник;
4. Книга за регистриране на копия от констативните протоколи и решения на УС на КНОБ и КПЕ относно наложените наказания на членове на КНОБ от региона;
5. Годишен план и годишен отчет на СРК;
6. Документи от вътрешни одити;
7. Регистър на ежемесечните разходи и копия от първичните счетоводни документи на база на които са направени разходите;
8. Друга документация, определена в нормативни актове.
Чл. 29. Финансовите постъпления на РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ се формират:
- от отчисления в размер на определения в устава процент за съответната година от събрания членски внос;
- от други дейности утвърдени с Устава на КНОБ и ЗНО;
- от други приходи свързани пряко с дейността на съответната Регионалната колегия.
- приходи от дарения на Регионалната колегия.
Чл. 30. (1) На базата на прогнозните приходи се разработва Бюджет на Регионалната колегия за едногодишен период, който се утвърждава от УС на КНОБ и става част от общия бюджет на КНОБ приет на Общото събрание.
(2) Бюджетът на Регионалната колегия се приема на редовно Общо събрание на Регионалната колегия до 15 февруари на текущата година, а неговото изпълнение се отчита до 15 февруари на следващата календарна година.
(3) При създаване на Регионалната колегия след приемането на бюджета на КНОБ на Общо събрание, отчисленията от членския внос за Регионалната колегия се правят от следващата бюджетна година.
Чл. 31. (1) С оглед поддържането на изрядна счетоводна отчетност до трето число на всеки календарен месец Регионалната колегия изпраща първичните счетоводни документи за приходи и разходи в оригинал и електронен вид в Офиса на КНОБ в гр. София. Същите са придружени с опис и ежемесечен отчет по Образец утвърден от УС.
(2) Неизпратените в гореуказания срок първични счетоводни документи, се включват в следващия отчетен период, но не повече от един отчетен период.
(3) Неотчетените в сроковете определени в ал. (1) и (2) разходи, остават за сметка на лицата, които са ги направили или допуснали нарушението.
(4) Глобите свързани с неотчетените в законоустановените и в този Правилник срокове приходи са за сметка на лицата допуснали нарушението.

Глава пета.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ се конституира с провеждането на УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ на Регионалната колегия от редовно регистрираните членове на КНОБ за региона .
§ 2. Протоколът от Учредителното Събрание на РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ се подписва от Председателя на събранието и от избраните протоколчици.
§ 3. За редовно регистрираните членове на КНОБ, ЧЛЕНСТВОТО в РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ възниква с участието в Учредителното Събрание на Регионалната колегия, а за всички останали съгласно § 4, т. 2 от „Преходните и заключителни разпоредби” на Устава на КНОБ.
Източник: КНОБ
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио