Gizdakoff - консултантско студио.
 
 
 
 
   
 

всички нормативни документи

Правилник за работата на Контролния съвет на Камарата на независимите оценители в България

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник се приема на основание чл. 18, ал. 1 от Устава на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ, Камарата).
Чл.2. Дейността на Контролния съвет (КС) се осъществява при спазване на Закона за независимите оценители (ЗНО), Устава на КНОБ и настоящия Правилник.
Чл.З. С този правилник се уреждат правилата на работа на КС на КНОБ.

II. КОНСТИТУИРАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.4. (1) КС на КНОБ е колективен орган и се състои от пет члена.
(2) Общото събрание (ОС) на КНОБ избира членовете на КС с тайно гласуване,
в съответствие с разпоредбите на ЗНО и Устава на КНОБ.
(3) Мандатът на членовете на КС е 4-годишен.
(4) Мандатът на КС и на членовете на КС не се прекъсва с провеждането на
частични избори и изпълнява функциите си до избора на нов Контролен съвет.
Чл.5. (1) Членовете на КС на КНОБ са равнопоставени.
(2) Членовете на КС не могат да бъдат членове на УС и КПЕ.
(3) Членовете на КС могат да бъдат избирани или назначавани за членове на
комисии, с изключение на комисии, свързани с избора на УС, КС и КПЕ.
(4) Членовете на КС могат да бъдат освобождавани с решение на ОС преди изтичане на мандата на КС.
(5) Членовете на КС се освобождават по тяхно писмено заявено желание, като
освобождаването им не се гласува от ОС.
(6) При освобождаване от КС по предходните алинеи, както и при прекратяване
или замразяване на членството в КНОБ на членове на КС се прилага процедурата по чл. 22, ал. 4 от Устава на КНОБ.
Чл.6. Членовете на КС имат следните права и задължения:
(1) Участват в редовните и извънредни заседанията на КС;
(2) Предлагат свикване на извънредно заседание при необходимост;
(3) Участват в обсъждането и приемането на дневния ред и вземането на решения;
(4) Всеки член на КС е с право на един глас.

III. РЪКОВОДСТВО НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.7. Председателят на КС се избира по ред, определен от ОС.
Чл.8. Председателят на КС осъществява ръководството на КС и го представлява лично или с упълномощен от него член на КС пред други органи и организации.
Чл.9. При възникване на обстоятелство по чл. 5, ал. 4, 5 и 6 за председателя на КС, неговите функции временно се изпълняват от избран от КС негов член до избо¬ра на нов председател от ОС.

IV. ЗАСЕДАНИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.10. (1) КС разглежда и решава въпросите от своята компетентност, съгласно ЗНО и Устава на КНОБ, на закрити заседания.
(2) Заседанията са редовни или извънредни.
Чл.11. КС провежда редовните си заседания на всеки 3 месеца по график, приет от КС.
Чл.12. Извънредни заседания се провеждат при възникване на необходимост. Същите се свикват от Председателя или по искане на поне двама от членовете на КС.
Чл.13. Дневният ред на заседанията се предлагат от председателя на КС на членове¬те на КС пет дни преди датата на заседанието.
Чл.14. Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на КС най-късно три дни преди заседанието.
Чл.15. Заседанията се провеждат при кворум от 3 члена на КС. Решенията се вземат с минимум 3 гласа от петчленния състав на КС.
Чл.16. Всяко редовно заседание на КС започва с отчет за изпълнение решения, взети на предходни заседания.
Чл.17. Заседанията на КС се ръководят от председателя му.
Чл.18. В изпълнение на функциите си КС взаимодейства и получава съдействие от:
(1) Органите на КНОБ и всички нейни членове.
(2) Служители на КНОБ.
(3) Външни консултанти на КНОБ.
Чл.19. В заседанията на КС могат да вземат участие лица, свързани с разглежданите въпроси.
Чл.20. Заседанията на КС се протоколират и подписаните протоколи, заедно с мате¬риалите към тях, се съхраняват в Протоколна книга.

V. ДРУГИ
Чл.21. КС не приема устни жалби и сигнали. Всяко обръщане към КС става в писмена форма.
Чл.22. КС не се произнася по казуси, когато спорът е отнесен до орган на съдебната власт.
Чл.23. КС уведомява заинтересованите лица за взетите решения в законоустановения срок.
Чл.24. Деловодната дейност и архивът на КС са част от общия архив на КНОБ и се организират от администрацията й.
Чл.25. В архива на КС се съхраняват протоколите, материалите, свързани с тях, вхо¬дящата и изходящата кореспонденция.
Чл.26. КС прави предложение пред УС за включване в проектобюджета на необходимо присъщите разходи, свързани с дейността на КС.

V. ЕТИКА
Чл.27. КС следи за изпълнението на:
(1) Чл. 23, ал. З от ЗНО от членовете на УС, КС и КПЕ;
(2) Чл. 15, ал.4 от Устава на КНОБ от кандидатите и избраните членове на УС,
КС и КПЕ.
Чл.28. КС създава комисия за проверка на обстоятелства по чл. 27 в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Устава на КНОБ, регламентира дейността й и взема решения по направените от комисията констатации.
Чл.29. В дейността си членовете на КС спазват принципите на равнопоставеност, обективност, безпристрастност, конфиденциалност, отговорност, взаимно ува¬жение и колегиалност.
Чл.ЗО. Не се допуска членовете на КС да използват този си статус за реклама и облаги в дейността си като оценители или търговци по смисъла на Търговския закон.

VI. Заключителни разпоредби
§ 1. Настоящият Правилник за дейността на КС на КНОБ е изготвен на основание чл. 18, ал. 1 от Устава КНОБ.
§ 2. Правилникът за работата на КС на КНОБ влиза в сила от датата на приемането му от ОС на КНОБ.
§ 3. Предложения за изменения и допълнения в Правилника за устройството и дей¬ността на КС се правят от колективни органи за управление или индивидуално в писмен вид с необходимата обосновка. КС внася предложенията за разглежда¬не и приемане от ОС на КНОБ.

Този правилник за дейността на КС на КНОБ е приет от ОС на КНОБ 05/09/2009
г. с Протокол №1, по т.V.

Ползвани съкращения:
ЗНО - Закон за независимите оценители.
КНОБ - Камара на независимите оценители в България.
ОС - Общо събрание.
УС - Управителен съвет.
КС - Контролен съвет.
ЗПРКИ - Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Източник: КНОБ
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио