Gizdakoff - консултантско студио.
 
 
 
 
   
 

всички нормативни документи

Устав на КНОБ

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. „Камара на независимите оценители", наричана по-нататък „Камара" е юридическо лице, създадено със „Закона за независимите оценители" /ЗНО/. (Обн. ДВ.бр. 98/14.11.2008 г.).
Чл.2. (1) Камарата е професионална организация на физическите лица, които извършват оценителска дейност на територията на Република България. Тя е юридическо лице на самостоятелна издръжка.
(2) Пълното наименование на организацията на оценителите е „Камара на независимите оценители в България", което се записва съкратено „КНОБ".
(3) Седалището на Камара е в гр. София, а адресът на управление е: гр.София, ул.”Балша" 1, бл.9.
(4) Наименованието, съкращението, седалището и адресът на управление се посочват на български и английски език във всички официални документи и издания на Камарата.
(5) Камарата има печат с графичен знак и надпис „Камара на независимите оценители в
България". Регионалните структури имат същия печат с поясняващ текст.

Глава II
ПРЕДМЕТ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Чл.3. Предмет на Камарата е да регулира дейността на оценителите и да гарантира свободния избор на оценител в условията на лоялна конкуренция.
Чл.4. Целите на Камарата са:
1. да представлява своите членове пред международни и национални институции, като защитава професионалните им права и интереси и спомага за издигане престижа на професията;
2. да регламентира принципите за професионалната дейност, посредством приемането на професионално-етичен кодекс на оценителите и упражнява контрол по спазването му;
3. да не допуска монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове;
4. да създава, доколкото това е допустимо в рамките на действащото законодателство, условия за свободен избор на оценител от страна на клиентите;
5. да оказва съдействие за защита на авторските права на оценителите върху разработените от тях програмни продукти, методики за оценка и други права на интелектуалната собственост в съответствие с действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права;
6. да изготвя и представя становища по приемането на нови и изменението на действащите нормативни актове, имащи отношение към дейността на независимия оценител;
7. да поддържа конкурсното начало в оценяването;
8. да осъществява сътрудничество със сродни професионални организации на европейско и международно равнище с оглед хармонизиране и унифициране с европейската оценителска практика;
9. да осъществява сътрудничество с акредитираните висши училища за подготовка на оценители с оглед организирането на квалификационни курсове, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение, включително за обучение по европейски и международни правила и стандарти;
10. да извършва и всякакви други позволени от закона дейности, включително и предвидените по-нататък в този устав и в съответствие със ЗНО, с оглед защитата и отстояването на обществения престиж и доброто име на своите членове.
Чл.5. В изпълнение на своите цели Камарата има следните задачи:
1. организира и ръководи своята дейността съгласно чл.22, ал.З от ЗНО;
2. организира процеса на обучение и придобиване на правоспособност на независим оценител;
3. издава документ за оценителска правоспособност на физическите лица и личен печат;
4. създава, поддържа и актуализира единния Регистър към Камарата, който включва: физическите лицата с оценителска правоспособност по видовете оценки, регламентирани в чл.6 на ЗНО и дружествата на независимите оценители с оценителите - физическите лица, които работят за тях;
5. методически ръководи, контролира при необходимост изпълнението на задълженията на независимите оценители и налага наказанията, предвидени в чл. 36 на ЗНО;
6. спомага за разрешаването на спорове между своите членове, както и между членовете на Камарата и трети лица;
7. създава правила за упражняване на професията като разработва и издава указания, правилници, методики, оценителски стандарти и др. документи, касаещи професионалната дейност на оценителите;
8. приема методика за остойностяване на оценителските услуги.

Глава III
ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.6. (1) В Камарата членуват само независими оценители.
(2) Вписването в Регистъра към Камарата е задължително условие за получаване на оценителска правоспособност.
(3) Не може да бъде избиран за член на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика оценител, на който са наложени наказания по чл. 8, ал.1, т.2 и 3 от ЗНО и 3 години след изтърпяването на наказанията.
Чл.7. Член на Камарата може да бъде всеки придобил правоспособност съгласно ЗНО.
Чл.8. Членството в Камарата възниква с решение на Управителния съвет на Камарата.
Чл.9. Членовете на Камарата имат право:
(1). да избират, да бъдат избирани и да участват в дейността на органите на Камарата /Управителен съвет, Контролен съвет и Комисията по професионална етика/;
(2). да оспорват и да обжалват решенията на органите на Камарата;
(3). да внасят в Управителния съвет предложения, препоръки и жалби, касаещи дейността на Камарата;
(4). да получават методическо съдействие и консултиране по въпроси, свързани с оценителската им дейност.
(5). да ползват информационните масиви на Камарата безплатно.
Чл.10. Членовете на Камарата нямат право:
1. да договарят и извършват оценки извън границата на оценителската си правоспособност;
2. да нарушават професионално-етичния кодекс;
3. да подписват чужда оценка;
4. да допускат нелоялна конкуренция, монополизъм и нарушаване на правата /в т.ч. и авторските/ на друг оценител;
5. да съвместяват дейността на оценител с дейността на възложител при конфликт на интереси;
6. да работят в условията на конфликт на интереси /съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси /публикуван в ДВ бр. 94/2008 г/, при наличието на свързани лица по § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и според принципите на професионалната етика и лоялната конкуренция;
7. да извършва оценки при условията на чл. 21 на ЗНО.
Чл.11. Членовете на Камарата са задължени:
1. да спазват изискванията на ЗНО;
2. да съдействат за постигането на целите на Камарата, посочени в ЗНО и в този Устав;
3. да спазват Устава на Камарата и да изпълняват решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на Камарата;
4. редовно да плащат членския внос в размер и срокове, определени от Общото събрание на Камарата;
5. да уведомяват незабавно Камарата при загубване или унищожаване на личния печат и документа за правоспособност, както и да подадат молба до Камарата за издаването на дубликати;
6. да уведомяват Камарата за настъпили промени в обстоятелствата, свързани с оценителската им правоспособност в 14 - дневен срок.
Чл.12. (1) Членството в Камарата се прекратява в следните случаи:
1. по лично искане, заявено писмено до Управителния съвет на Камарата;
2. при прекратяване дейността на Камарата;
3. при смърт;
4. при условията на чл.11 от ЗНО.
(2) При прекратяване на членството, Камарата не дължи връщане на каквито и да било парични и имуществени вноски.
(3) Лицата с прекратено членство нямат право на дял от имуществото в случай на ликвидация на Камарата.
(4) Членството в Камарата може да бъде замразявано в случай на трайна невъзможност за упражняване на професията /например при продължително отсъствие от страната, при продължително боледуване, трайна инвалидност или при отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете, както и в други случаи по преценка на Управителния съвет/. Наличието на обстоятелствата за замразяване на членството се доказват с документ. В зависимост от конкретния случай Управителният съвет взема решение за събиране на членски внос в намален размер или за освобождаването от членски внос.
(5) Оценителите, които са замразили членството си в Камарата, възстановяват членството си след подаване на молба до Управителния съвет на Камарата.

Глава IV
РЕГИСТЪР
Чл.13. Създава и поддържа регистър, съгласно изискванията на ЗНО.

Глава V
ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ
СТРУКТУРА
Чл.14. Камарата е единна организация на територията на Република България. По решение на Управителния съвет, Камарата може да създава териториални подразделения, сформирани по ред и условия, описани в глава шеста на Устава.
Чл.15. (1) Органи на управление на Камарата съгласно чл. 23 ал.1 от ЗНО са: Общото събрание /което в някои случаи може да бъде Делегатско събрание/, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия то професионална етика.
(2) Право на участие в органите за управление на Камарата имат всички редовни
членове, които отговарят на условията:
1. нямат наложени ограничения по чл. 6, ал. 3 от настоящия Устав;
2. не заемат и не са заемали ръководна длъжност в държавната и общинска администрация /съгласно § 6 от ПЗР на Устава/ през последната 1 година;
3. не са и не са били народни представители, министри, зам.министри, членове на политически кабинети през последната 1 година;
4. не са и не са били членове на централните ръководства на политически партии, синдикални организации и професионални сдружения със сходна дейност през последната 1 година;
(3) Всеки член на Камарата може да бъде избиран в централните органи за управление за не повече от 2 мандата, независимо в кой орган.
(4) Преди изборът им, кандидатите за членове на органите на управление на Камарата подписват декларация, за липсата на конфликт на интереси съгласно изискванията на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси /публикуван в ДВ бр.94/2008 г./.
(5) В органите за управление не могат да бъдат избирани свързаните лица, съгласно §1 от Предходните и заключителни разпоредби на Търговския закон.
(6) Камарата се представлява от Председателя на Управителния съвет.
(7) Оперативното управление на Камарата се осъществява от Управителния съвет и от Изпълнителния секретар, правата и задълженията на когото се определят от Управителния съвет.
НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ
Чл.16. Органите на Камарата на национално ниво са Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по професионална етика.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.17. (1) Върховен орган на Камарата е Общото събрание. То включва всички оценители с редовно членство.
(2) Общото събрание може да бъде проведено и с делегати.
(3) Делегатското събрание има същите права като Общото събрание.
(4) Насрочващите събранието определят какво да бъде то.
(5) Всеки оценител /или делегат/, редовен член на Камарата има право на 1 глас.
(6) При провеждането на делегатско събрание, всеки член на Камарата има право на свободен достъп до участие в Общото събрание с право на съвещателен глас. Делегатите се определят при нормата на представителност е 1:10. Ако съответното подразделение е с по-малко от десет члена, то се представлява от един делегат, а когато броят на членовете е над десет, броя» на делегатите се определя по правилото на закръгление на делегатите над 5.
(7) Членовете на националните ръководни органи са по право делегати на Общото събрание.
Чл.18. (1). Правомощия на Общото събрание:
1. приема, допълва и изменя: Устава на Камарата, Правилника за работа на Общото събрание, Правилника за работа на Управителния и Контролния съвет и на (комисията по професионална етика;
2. изслушва, обсъжда и приема отчетите на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по професионална етика;
3. избира и освобождава председателите и членовете на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по професионална етика;
4. приема програмата за дейността на Управителния съвет на Камарата и бюджета за изпълнението й;
5. определя размера на членския внос и сроковете за неговото внасяне. При наличието на регионални структури те отчисляват за Централата 30% от членския внос.
6. приема, изменя и допълва Кодекса по професионална етика;
7. изслушва, обсъжда и приема годишния отчет за финансовите приходи и разходи на Камарата;
8. разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика;
9. произнася се по въпроси във връзка с професионалните интереси на членовете си;
10. взема решения за разпореждане с недвижими имоти, движимо имущество и интелектуална собственост на Камарата;
11. избира одитори;
12. освобождава от отговорност Управителния съвет.
13. приема методика за остойностяване на оценителските услуги.
14. заема решение за изграждане на регионални структури.
15. утвърждава административния щат на Камарата.
(2). решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъствайте.
(3) Решенията по чл. 18, ал. 1, т. 1 се вземат с явно гласуване. Решенията по чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 10 се вземат с тайно гласуване.
(4). Решенията по чл. 18, ал. 1, т. 1, т. 6 и т. 10 се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на Общото събрание.
Чл.19. (1) Общото събрание на Камарата може да бъде редовно и извънредно.
(2) Редовно Общо събрание се свиква ежегодно от Управителния съвет.
(3) Извънредни общи събрания се свикват от Управителния съвет или от Контролния
съвет на Камарата по тяхна инициатива. Извънредни общи събрания се свикват и по писмено искане на най-малко 1/10 от членовете на Камарата. Ако в последния случай Управителния съвет на Камарата в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Контролния съвет в едномесечен срок от постъпилото до него искане.
(4) Управителният съвет изпраща покана за свикване на Общото събрание до всички свои членове чрез имейли и публикуване в сайта на Камарата и в 2 национални всекидневника поне един месец преди датата на провеждането му.
Чл.20. (1) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват най-малко половината от правоимащите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите /или на избраните/ делегати.
(2) Заседанията на Общото събрание са публични и се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие - от избран от Управителния съвет негов заместник. Всички разисквания и взети решения се протоколират.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.21. (1) Управителният съвет е орган на Камарата, който ръководи дейността й съгласно изискванията на чл. 29 от ЗНО.
(2) Управителният съвет на Камарата се състои от Председател и 6 (шест) члена, избрани от Общото събрание с тайно гласуване. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от четири години, за не повече от два мандата.
(3) За членове на Управителния съвет могат да бъдат предлагани и избирани само членове на Камарата с непрекъсната дейност като оценител през последните пет години.
(4) Не се допуска членство в Управителния съвет на Камарата:
1. на свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
2. на лица не отговарящи на изискванията за липса на конфликт на интереси, съгласно § 1 т.1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
3. на лицата с ограничения по чл. 15, ал.2 от Устава.
Чл.22. (1) Управителният съвет на Камарата заседава редовно всяко тримесечие и взема решения пои задължителен кворум от 4 (четири) члена от избраните от Общото събрание. На заседанията присъства и председателя на Контролната комисия /или неин член/ с право на съвещателен глас. В случай на създадени регионални колегии на заседанията по право присъстват и председателите на регионалните колегии с право на съвещателен глас.
(2) Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква от Председателя или по писмено искане на най-малко на трима от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите /50% +1/;
(3) На заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи негови членове. Всеки член получава копие от протокола. Оригиналните протоколи се съхраняват в протоколна книга, като един екземпляр се предоставя на Контролния съвет, и се публикуват на интернет - страницата на Камарата и в нейните печатни издания.
(4) При отпадане или отстраняване на член на Управителния съвет преди края на мандата му, съставът се попълва временно /до следващото Общо събрание/ от списъка с проектопредложенията за избор на членове на Управителния съвет от предходното Отчетно-изборно събрание, според броя на получените при избора гласове. Новите членове подлежат на утвърждаване или подмяна с други от непосредственото следващо Общо събрание.
Чл.23. Управителният съвет публикува в бюлетина и в електронния сайт на Камарата годишни отчети за дейността.
Чл.24. Управителният съвет на Камарата:
1. организира извършването на дейността на Камарата в съответствие с този Устав, ЗНО и решенията на Общото събрание и носи отговорност за това;
2. осъществява оперативното ръководство на Камарата в периодите между Общите събрания в съответствие с взетите от тях решения, съгласно изискванията на ЗНО и този Устав;
3. отчита дейността си пред Общото събрание;
4. стопанисва и се разпорежда с имуществото на Камарата при спазване на изискванията на Устава, осъществява и отчита финансовата дейност на Камарата, подготвя и внася бюджет за обсъждане и приемане от Общото събрание;
5. решава всички въпроси от дейността на Камарата, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание;
6. предизвиква и участва в инициативи за изменение и допълнение на нормативни документи и изпълнява ролята на съвещателен орган на законодателни и държавни институции;
7. популяризира целите и задачите на Камарата, постиженията и проблемите на оценителската дейност;
8. осъществява информационната и издателска политика на Камарата и създава, поддържа и актуализира интернет сайт за цялостната дейност на Камарата;
9. осъществява контакти със сродни организации и сдружения в страната и участва в съвместни инициативи и мероприятия, свързани с оценителската дейност;
10. осъществява контакти с Камарите от други държави за взаимното признаване на оценителска правоспособност и пълноправно участие на българските оценители на международния оценителски пазар;
11. разработва и предлага на Общото събрание изменения и допълнения на Устава;
12. разработва Правилник за прилагане на Устава на Камарата и го внася за приемане от Общото събрание;
13. разработва Правилник за вписване на независимите оценители в Регистъра и го внася за приемане от Общото събрание;
14. разработва Наредба за организация и провеждане на обучение или квалификация на независимите оценители и я внася за приемане от Общото събрание;
15. разработва и предлага за утвърждаване от Общото събрание на Правила за отчитане на дейността на членовете на Камарата съгласно чл.Ю, ал.2 от ЗНО;
16. изготвя методика за остойностяване на оценителските услуги;
17. при особени заслуги на нейни членове им гласува статут на „почетни членове" на Камарата и ги предлага за одобрение от Общото събрание. Почетните членове се освобождават от плащането членски внос.
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл.25. (1) Контролният съвет извършва контрол върху дейността на Камарата и нейните органи за спазване на ЗНО, Устава и решенията на Общото събрание.
(2) Той се състои от Председател и 4 /четири/ члена, избрани от Общото събрание с тайно гласуване, за срок от четири години, за не повече от два мандата и при условията на чл. 30,ал.З от ЗНО.
(3) Контролния съвет се представлява от Председателя му.
(4) Председателя на Контролния съвет или неин член участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.
(5) Контролния съвет заседава минимум 1 път на тримесечие. Заседанията се провеждат при кворум от 3 човека.
(6) Заседанията са редовни или извънредни. Заседанията се свикват от председателя на Контролния съвет или по искане на 2-ма от членовете му.
(7) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
Чл.26. (1) Контролният съвет прави предложение пред общото събрание за отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения на Управителния съвет и на Комисията по професионална етика; контролира финансовата дейност на Управителния съвет, а при необходимост предизвиква финансова ревизия; дава писмено заключение по годишния отчет и баланса; създава Комисия за проверка на наличието на конфликт на интересите във връзка с действащото законодателство; решава други въпроси от негова компетентност.
(2) Контролният съвет се отчита за дейността си пред Общото събрание.
(3) На заседанията на Контролния съвет се водят протоколи, които се съхраняват в протоколна мига.
КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Чл.27. (1) Комисията по професионална етика е орган осъществяващ контрол върху спазването на професионалните и етични норми от членовете на Камарата.
(2) Комисията по професионална етика се състои от Председател и 4 /четири/ члена, избрани с тайно гласуване от Общото събрание за срок от три години, за не повече от два мандата при условията на чл. 32, ал.2 от ЗНО.
(3) Комисията заседава минимум 1 път на 2 месеца. Заседанията са редовни и извънредни. Заседанията се свикват от Председателя или по искане най - малко на 2-ма от членовете на Комисията. Заседанията са редовни при кворум 3 човека.
(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
Чл.28. (1) Комисията по професионална етика следи за спазването на Кодекса за професионална етика; констатира нарушенията и прави предложения до Управителния съвет за налагане на наказания по ЗНО; разглежда жалби на трети заинтересовани лица относно нарушения, свързани със спазването на Кодекса за професионална етика; разглежда жалби свързани с изпитните процедури и отказите за придобиване на правоспособност; прави предложел д за изменения и допълнения в Кодекса за професионална етика.
(2) По решение на Управителния съвет на Камарата, комисията по професионална етика може да бъде подпомагана в работата й от правоспособни юристи.
(3) Председателят на Комисията по професионална етика може да присъства на заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.
(4) На заседанията на комисията се водят протоколи, които се съхраняват в протоколна книга, като един екземпляр се предоставя на Контролния съвет.

Глава VI
РЕГИОНАЛНИ ОЦЕНИТЕЛСКИ КОЛЕГИИ
Чл.29. (1} По решение на Общото събрание на територията на страната се учредяват регионални областни колегии. Те упражняват всички дейности на Камарата в съответствие със ЗНО и Устава на Камарата.
(2) Регионалните колегии не са юридически лица, но имат собствен бюджет, формиран като част от членския внос, плащан на Камарата.
(3) София град и София област учредяват една регионална колегия.
Чл.30. (1) Органите на управление на регионалните колегии на Камарата са Общо събрание на регионалната колегия, Съветът на регионалната колегия и Председателят като Орган на управление.
(2) Регионалните колегии свикват общо събрание на делегатски принцип -1 делегат на 5 члена.
(3) Регионалната колегия се представлява от нейния председател.
(4) Общото събрание на регионалната колегия:
1. избира и освобождава при тайно гласуване председателя и членовете на Съвета на регионалната колегия;
2. приема програмата за дейността на Съвета на регионалната колегия;
3. обсъжда и приема годишния отчет за дейността на Съвета на регионалната колегия и годишния отчет за финансовите приходи и разходи;
4. разглежда и решава жалби против решенията на Съвета на регионалната колегия;
5. произнася се по въпроси във връзка с професионалните интереси на членовете си;
6. избира делегати за Общото събрание на Камарата
7. формира бюджета си и отчита извършените през предходната година разходи.
(5) Редовно Общо събрание на регионалната колегия се свиква ежегодно.
(6) Извънредни общи събрания се свикват от Съвета на регионалната колегия по негова инициатива или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете. Ако в последния случай Управителния съвет на регионалната колегия в едномесечен срок не отправи покана за свикване на Общо събрание, то се свиква чрез Управителния съвет на Камарата.
(7) Съветът на регионалната колегия се състои най-малко от трима члена по преценка на Общото събрание на регионалната колегия и:
1. организира извършването на дейността на регионалната колегия в съответствие с този Устав, решенията на Управителния съвет на Камарата, решенията на Общото събрание на Камарата и на регионалната колегия и носи отговорност за това;
2. осъществява оперативно ръководство на регионалната колегия в периодите между Общите събрания, в съответствие с взетите от тях решения и съгласно предназначението й по ЗНО и този Устав;
3. стопанисва и се разпорежда с имуществото на регионалната колегия при спазване на изискванията на Устава, осъществява и отчита финансовата дейност, подготвя и внася бюджет за обсъждане и приемане от Общото събрание на регионалната колегия;
4. отчита дейността си пред Общото регионално събрание;
5. контролира спазването на изискванията за необходима оценителска правоспособност;
6. контролира спазването на професионално-етичния кодекс от страна на членовете на Камарата в региона;
7. разглежда жалби относно нарушения на професионално-етичния кодекс и други права;
8. предлага на Комисията по професионална етика решения за налагането на наказания по условията на този Устав и ЗНО;
9. решава други въпроси от негова компетентност.
(8) Председателят на регионалните колегия:
1. защитава интересите на Камарата и нейните членове пред областната и общински администрации, ведомства, институции и организации в региона;
2. представлява председателя на Камарата при откриване на банкова сметка на регионалната колегия;
3. подписва платежни и банкови документи и извършва банкови операции от името и за сметка на регионалната колегия.

Глава VII
ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ
Чл.31. За допуснати нарушения членовете на Камарата носят дисциплинарна отговорност по реда на глава V на ЗНО.
Чл.32. Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по ЗНО, Устава, Професионалния кодекс, решенията на Управителния съвет и на Общото събрание на Камарата, включително:
1. пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента;
2. системна небрежност или некомпетентност при изпълнение на професионалните задължения;
3. укриване на важни обстоятелства при вписването като оценител;
4. системно неизпълнение на задълженията като председател или член на управителен, контролен или друг орган.
Чл.33. (1) Дисциплинарно производство се образува по жалби на членове на Камарата, граждани или юридически лица, по сигнали на държавни и общински органи и организации и във връзка с факти, изнесени в средствата за масово осведомяване.
(2) Анонимни сигнали не могат да бъдат законово основание за образуване на дисциплинарно производство.
(3) Дисциплинарното производство се образува не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.
(4) След констатиране на дисциплинарно нарушение Комисията по професионална етика е длъжна да уведоми съответния член на камарата, който може да оспори обвинението в нарушение и да даде обяснения в 14-дневен срок от уведомяването.
(5) Комисията по професионална етика се произнася с решение в едномесечен срок от образуване на производството и в тридневен срок го изпраща заедно с преписката до Управителния съвет.
(6) Управителният съвет се произнася с решение в двумесечен срок, което се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете му и се обявява от председателя му.
(7) Член на управителния съвет, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението.
(8) Мотивите на решението и мотивите на особеното мнение се изготвят и обявяват заедно с решението.
(9) Решението подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Чл.34. (1) Дисциплинарните наказания се налагат от Управителния съвет, като се вземат предвид формата на вината, накърнените интереси, причините и условията, довели до извършване на нарушението и други смекчаващи или отежняващи обстоятелства.
(2) Решенията за налагане на дисциплинарни наказания се вземат с явно или с тайно гласуване.
Чл.35. (1) За допуснати нарушения на Кодекса за професионална етика, на член на Камарата се налагат наказанията посочени в чл.36 на ЗНО. Наложените глоби се събират в полза на камарата.
(2) Дисциплинарната отговорност се погасява с изтичането на 6 месеца от откриването на нарушението, съответно на две години от извършването му /чл.37, ал.1 от ЗНО/;
(3) Дисциплинарното нарушение се счита за открито от момента, в който Комисията по професионална етика е узнала за нарушението. В случай, че узнаването е станало по повод на подаден сигнал, комисията е длъжна в 3 месечен срок да образува дисциплинарно производство /чл.37, ал.2 от ЗНО/;
Чл.36. (1) Когато извършителят е член на управителен, контролен или друг орган той не участва в работата па съответния орган, до постановяване решението за налагане на наказание или оправдаването му от Управителния съвет.
(2) Процедурата по дисциплинарното производство се провежда в съответствие с чл.38, 39 и 40 на ЗЮ.
Чл.37. (1) Наложените дисциплинарни наказания се отбелязват в личното дело на съответния член на камарата след влизането в сила на решението за налагане на наказанието.
(2) Наложеното на член на Камарата наказание се заличава при условията на чл.41 от ЗНО.
Чл.38. Всички членове на органите за управление са длъжни да уведомят Управителния съвет на Камарата в случаите, когато срещу тях се водят разследвания, дознания или съдебни производства. През времетраенето на тези процедури те не изпълняват задълженията си като членове на управителните органи. Неизпълнението на това задължение е основание за тяхното освобождаване.

Глава VIII
ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО
Чл.39. Камарата се самоиздържа в рамките на годишните си приходи и акумулираните неизразходвани средства от предходни години.
Чл.40. (1) Финансирането на дейността на Камарата се осигурява от следните приходи:
1. годишни вноски на членовете на Камарата;
2. приходи от такси за провеждане на курсове за квалификация и преквалификация;
3. приходи от такси за полагане на изпити за придобиване на правоспособност и издаване на сертификат за правоспособност съгласно чл.8, ал.5 от ЗНО;
4. приходи от абонамент и от издателска дейност;
5. приходи от санкции, налагани от Камарата;
6. приходи от дарения;
7. други приходи.
(2) За таксите по ал.1, т.2 и т.З от Устава се разработват тарифи от Управителния съвет.
Тарифите за таксите по ал.1, т.З от Устава се одобряват от Министерския съвет.
(3) Почетните членове на Камарата, военно инвалидите и самотните родители се освобождават от годишни вноски.
(4) Оценителите с ограничено членство /в майчинство, инвалиди, оценители в продължително боледуване, работа в чужбина, многодетни майки и др./ плащат членски внос в намален размер след подаване на молба и решение на Управителния съвет за намалението на членския внос, което ще ползват и срокът за ползване на това намаление.
Чл.41. (1) За финансиране на дейността на Камарата, членовете й внасят годишен членски внос, съгласно чл.11, т. 4 от Устава.
(2) По предложение на Управителния съвет, Общото събрание може да взима решение за разсрочване на дължимия членски внос по ал. (1).
(3) Годишната вноска по ал. 1 се събира по касов или безкасов път.
Чл.42. (1) За поддръжка на Регистъра на Камарата се събират такси.
(2) Таксите за регистрация по ал. 1, както и за издаване на сертификат за правоспособност и на личен печат на независимия оценител се събират еднократно в размер и срок определен от разработена от Управителния съвет на Камарата и приета от Общото събрание „Тарифа".
(3) Такса се дължи и при вписване на промени по Регистъра. Размерът й се определя от разработена от Управителния съвет на Камарата и приета от Общото събрание „Тарифа".
Чл.43. Глобите по чл. 36 ал. 1, т. 2 от ЗНО се събират в едномесечен срок след приключване на производството по Административно процесуалния кодекс (АПК), а в случаите на липса на съдебно производство - в едномесечен срок от произнасянето на решението на Управителния съвет на Камарата, съответно от получаване на съобщението, че същото е изготвено.
Чл.44. (1) Имуществото на Камарата включва: право на собственост и ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи; права на интелектуална собственост; пари и други.
(2) Имуществото на Камарата и приходите от неговото стопанисване се използват единствено за изпълнение на целите, посочени в ЗНО и този Устав.
(3) Придобиване на вещни права върху недвижими имоти, движимо имущество и интелектуална собственост се извършва от Управителния съвет на Камарата с предварително решение на Общото събрание. Общото събрание може да даде предварително съгласие в този смисъл или да ограничи правото на Управителния съвет за определена финансова година.
(4) Разпореждането с вещни права върху недвижимите имоти, движимото имущество и интелектуалната собственост на Камарата се извършва от Управителния съвет след решение на Общото събрание, прието с квалифицирано мнозинство - две трети от гласовете на присъстващите.
Чл.45. Ръководните органи на Камарата съставят пълен комплект финансови и годишни отчети съгласно Закона за счетоводството и ги представят на годишното общо събрание на Камарата.

Глава IX
БЮДЖЕТ
Чл.46. Бюджетът на Камарата се формира за една календарна година.
Чл.47. (1) Бюджетът на Камарата за текущата година се приема на редовно Общо събрание до края на март на текущата година.
(2) Счетоводните отчетите за изминалата финансова година се приемат на редовно Общо събрание на Камарата до м. март на следващата година.
Чл.48. По Решение на Управителния съвет или на Контролния съвет на Камарата може да бъде възложен и счетоводен одит, който да бъде представен на Общото събрание.

Глава X
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Чл.49. (1) Всички членове на ръководните органи и комисиите изпълняват своите задължения без възнаграждение. При изпълнение на своите задължения те имат право на командировъчни.
(2) Заплатите на служителите по трудов договор се определят от Управителния съвет, включително и заплатата на Изпълнителния секретар на Камарата.
(3) Всички членове на Камарата, при изпълнение на възложени им от Управителния съвет задача имат право на командировъчни по установените държавни нормативи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Камарата се конституира с подписването на Протокола от Учредителното събрание и приемането на Устава на Камарата.
§ 2. Протоколът от Учредителното събрание се подписва от Председателя на Учредителното събрание и от избраните протоколчици и преброители.
§ 3. Уставът на Камарата се подписва от всички членове на избрания Управителен съвет.
§ 4. Членството в Камарата възниква:
1. за учредителите – с подписването на Протокола на Учредителното общо събрание;
2. за всички останали оценители след вписването им в Регистъра съгласно чл.15, ал.1 от ЗНО и подаване на заявление за членство в Камарата.
§ 5. Оценителите, избрани за членове на органите на управление, подават декларация, че отговарят на условията на чл. 15 от настоящия Устав.
§ 6. За „ръководна длъжност” е възприето тълкуването, дадено в „Единния класификатор на длъжностите в администрацията", съгласно длъжностно ниво от А1 до А4 вкл.
§7. Въпроси, които не са уредени с настоящия Устав, се решават от Общото събрание, съобразно ЗНО и законодателството на Република България.
§ 8. Камарата се прекратява по решение на Общото събрание, от съда - при грубо нарушаване на ЗНО и този Устав и със Закон.
§ 9. Настоящият Устав на Камарата е приет на Учредително събрание, проведено в град София на 10-11 март 2009 г. с 725 гласа - „за", с 142 гласа - „против" и с 24 гласа - „въздържал се".
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио