Gizdakoff - консултантско студио.
 
 
 
 
   
 

всички нормативни документи

Извлечение от Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители - І част

В сила от 11.06.2002 г.

.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат методите, обхватът и условията за извършване на приватизационни оценки и съдържанието на анализите на правното състояние на обектите за приватизация, както и условията и редът за лицензиране на оценители.

Глава втора
АНАЛИЗИ НА ПРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
================================

Глава трета
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ОЦЕНКИ НА ОБЕКТИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
Чл. 7. (1) Възложители на приватизационните оценки са органите за приватизация.
(2) При приватизация на търговски дружества, които имат права, възникнали или с местоизпълнение на територията на друга държава, органите за приватизация задължително възлагат изготвянето на приватизационна оценка.
(3) Извън случаите по ал. 2 органите за приватизация по своя преценка могат да възлагат изготвянето на приватизационни оценки на обектите за приватизация.
Чл. 8. (1) Приватизационните оценки се извършват от български или чуждестранни физически или юридически лица, получили лиценз по реда на глава четвърта от наредбата и определени по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.
(2) В случаите на цялостно консултиране по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, ако оценителите имат лиценз (сертификат), издаден по съответния законов ред в друга държава, може да не се издава лиценз по реда на тази наредба.
Чл. 9. Приватизационните оценки се извършват по следните методи:
1. чиста стойност на активите;
2. ликвидационна стойност;
3. капитализиране на дохода чрез осъвременяване (дисконтиране) на очакваните чисти парични приходи;
4. използване на пазарни множители или оценяване по аналог;
5. други методи, прилагани в световната практика;
6. използване на комбинация от методите по т. 1 - 5.

Чл. 10. (1) Приватизационните оценки се извършват най-малко по два от методите по чл. 9.
(2) При извършване на приватизационните оценки задължително се вземат предвид:
1. констатациите и изводите, направени в анализите на правното състояние;
2. условията и изискванията на решението за предоставяне на концесия, предоставените концесионни права и основните задължения по концесията, включително концесионното възнаграждение и необходимите инвестиции, когато такива са определени.
(3) При извършване на приватизационните оценки се спазват стандартите за бизнесоценяване съгласно приложението.
Чл. 11. Длъжностните лица от търговските дружества, а по отношение на обектите по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК - длъжностните лица от общинските администрации:
1. предоставят на оценителите информацията, необходима за извършване на приватизационните оценки;
2. осигуряват достъп до обекта;
3. подписват декларация за верността на фактите, сведенията, обстоятелствата, данните, както и съответната писмена документация, свързана с информацията за тях, предоставена за извършване на приватизационните оценки.
Чл. 12. (1) Органите за приватизация могат да възложат рецензиране на приватизационните оценки, да изискат преработката им или да ги отхвърлят.
(2) Органите за приватизация разглеждат и приемат изготвените по реда на наредбата оценки.
(3) В случаите по чл. 7, ал. 2 приватизационната оценка се приема от органа за приватизация след одобряването й от министъра на финансите.
Чл. 13. Заключенията и предложенията, съдържащи се в оценителския доклад, имат препоръчителен характер. При осъществяване на продажбата органите за приватизация не са обвързани с тях.
Чл. 14. Приватизационните оценки не представляват служебна тайна и могат да се разгласяват и да се включват в публичния регистър. В публичния регистър не се включват документите, фактите и обстоятелствата, които представляват търговска тайна на приватизиращото се дружество.

Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛИ. ВИДОВЕ ЛИЦЕНЗИ
================================

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
================================
Източник: ДВ, бр. 57 от 11.06.2002 г.
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио