Gizdakoff - консултантско студио.
 
 
 
 
   
 

всички нормативни документи

Правилник за работата на Комисията по професионална етика на Камарата на независимите оценители в България

І. Общи положения

Чл. 1 (1) С този правилник се уреждат дейността и организацията на работата на Комисията по професионална етика (КПЕ) на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ).
Чл. 2. (1) Комисията по професионална етика е орган за осъществяване на контрол върху спазването на правилата на професионалната етика и по провеждането на дисциплинарните производства по Закона на независимите оценители (ЗНО).
(2) КПЕ е орган на КНОБ, натоварен по Закона за независимите оценители със следните функции:
1. Да следи за спазването на Кодекса за професионална етика на независимите оценители;
2. Да констатира нарушенията и прави предложения до управителния съвет за налагане на дисциплинарни наказания по този закон;
3. Да разглежда сигнали на трети заинтересовани лица за нарушения, свързани със спазването на Кодекса за професионална етика на независимите оценители;
4. Да разглежда сигнали за нарушения в изпитната процедура за придобиване на правоспособност като независим оценител и дава мотивирани предложения за провеждане на нови изпити или потвърждава редовността на проведените;
5. Да разглежда спорове по изготвени оценки на независими оценители.
(3) КПЕ може да се самосезира във връзка с осъществяване на правомощията си.
(4) Съставът на КПЕ се избира с тайно гласуване от общото събрание на КНОБ за срок от три години, за не повече от два мандата. КПЕ се състои от председател и четирима членове.
(5) Мандатът на член на КПЕ се прекратява предсрочно при:
1. Подаване на оставка;
2. Трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца или при смърт;
3. Системно неизпълнение на задълженията си в КПЕ, както и при извършване на действия, които накърняват престижа на професията;
4. Настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 4.
(6) В областта на своите задължения, правомощия и при вземане на решения, КПЕ е независима от УС, КС и регионалните структури на КНОБ.
(7) В изпълнение на своите задължения, КПЕ:
1. Извършва проверки на Регионални колегии на КПЕ за спазване на ЗНО, Устава и Професионалния кодекс, правоспособност и др., при постъпили писмени сигнали.
2. Отправя искания за сведения, тълкувания и други необходими за работата си материали до държавни и общински служби, до УС на КНОБ и до регионалните колегии;
3. Председателя на КПЕ определя член от комисията, който да присъства на изпитите за придобиване на правоспособност и да следи за нарушения в изпитната процедура;
4. Изисква всички изясняващи документи по сигналите и споровете.

Раздел II
Правомощия и организация на дейността

Чл. 3. При осъществяване на функциите си по чл. 2 от този правилник:
1. КПЕ разглежда постъпилите жалби и сигнали и възлага на Дисциплинарен състав или Контролен състав проучване на случая;
2. Тези състави докладват на КПЕ, която взема решение за образуване или необразуване на дисциплинарно производство;
3. КПЕ се произнася с решение по образуваното производство и го изпраща до УС.
Чл. 4. Организация на дейността на КПЕ.
1. Комисията по Професионална етика избира Заместник председател и Секретар измежду своите членове.
2. Заместник председателят води заседанията на Комисията при отсъствие на Председателя.
3. Секретарят води архива на Комисията.
4. Към Комисията се назначава Технически секретар. При необходимост се канят външни експерти. Те са без право на глас.
5. Заседанията на КПЕ са съобразно процесуалните срокове по ЗНО
6. Задължителните заседанията се насрочват най-малко една седмица с предварително обявен дневен ред предварително.
7. Заседанията на КПЕ са закрити и се считат за редовни, ако присъстват минимум трима от членовете на КПЕ.
8. Заседанията на КПЕ са конфиденциални. Подробности по тях и решенията не подлежат на разгласяване от членовете на комисията.
9. Дневният ред и допълненията към него се приемат с обикновено мнозинство.
10. Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство. Гласовете на всеки от членовете на КПЕ са валидни в негово отсъствие, ако са депозирани писмено.
11. Членовете на Комисията гласуват само със „за” или „против”.
12. Взетите решения, отнасящи се до работата на КПЕ са задължителни за всички членове на Комисията.
13. На заседанията на КПЕ се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове на комисията.
14. Присъствията на заседанията са задължителни. Отсъствия се допускат само по уважителни причини, при предварително уведомяване. За три отсъствия по неуважителни причини, както и за неспазване на този Правилник от член на Комисията, КПЕ образува производство за предсрочно прекратяване на мандат по чл.2, ал.5, т.3 от Правилника за работа на Комисията по професионална етика.
15. Всички външни сътрудници, участвали в заседанията на КПЕ, поемат задължението да не изнасят информация за работата на Комисията, като подписват декларация за конфиденциалност.
16. За изпълнение на дейността си, КПЕ ползва средства за командировки и други присъщи разходи от бюджета на Комисията, съгласно действащите нормативни документи.
17. Експерти, подпомагащи дейността на КПЕ, ще получават възнаграждение за работата си в Комисията, определено от КПЕ и утвърдено с решение на УС, за всеки случай поотделно.
18. Членовете на КПЕ нямат право да използват участието си в Комисията за лично облагодетелстване.

Раздел IIІ
Нарушения и наказания. Образуване на производство.

Чл. 5. Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по ЗНО, Устава, Професионалния кодекс, решенията на Управителния съвет и на Общото събрание на Камарата, включително:
1. Пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента;
2. Системна небрежност или некомпетентност при изпълнение на професионалните задължения;
3. Укриване на важни обстоятелства при вписването като оценител;
4. Системно неизпълнение на задълженията като председател или член на управителен, контролен или друг орган в структурата на КНОБ.
Чл. 6. (1) Дисциплинарно производство се образува по сигнал или при оспорване на оценка жалба на членове на Камарата, граждани или юридически лица, по сигнали на държавни и общински органи и организации и във връзка с факти, изнесени в средствата за масово осведомяване или по решение на Комисията по професионална етика, писмено обосновани съгласно чл.33, т.3,4 и 5 от ЗНО. Анонимни сигнали и жалби не могат да бъдат законово основание за образуване на дисциплинарно производство.
(2) Дисциплинарното производство се образува не по-късно от три месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Три месечният срок започва да тече от деня на завеждане на преписката.
(3) Жалбите и сигналите се подават чрез съответната Регионална колегия /РК/ /ако има такава/ или в офиса на КНОБ. Управителният съвет на РК разглежда случая и прави опит за колегиално разрешаване на спора. При непримиримост на страните, всички материали и жалбата се изпращат в Комисията.
(4) След получаване на жалбата или сигнала, тя се регистрира във входящ регистър при КПЕ от техническия секретар към нея и получава номер - по реда на постъпването, като номерата за съответната година започват от 1 и съдържат указание за датата на вписване в регистъра.
(5) КПЕ уведомява независимия оценител, който може да даде писмени обяснения в 7 дневен срок от уведомяването.
(6) На заседание на КПЕ след постъпване на жалбата или сигнала, всяка от регистрираните преписки, получава номер на дисциплинарно дело по реда на образуваните дела.
(7) Председателят на Комисията по професионална етика определя председател и двама членове на дисциплинарния състав, на които възлага разглеждането на дисциплинарното дело. Членовете на дисциплинарния състав се избират от членовете на Комисията по професионална етика.
Чл. 7. (1) Председателят на състава насрочва заседание и поканва за участие подателя на сигнала и независимия оценител.
(2) В дисциплинарното производство се допускат всички доказателства от значение за делото. Предоставянето на неверни и непълни данни и укриване на факти и обстоятелства от жалбоподател, член на КНОБ, може да доведе до самосезиране на Комисията и до образуване на дисциплинарно производство срещу него.
Чл.8. (1) След изясняване на обстоятелствата по делото, дисциплинарният състав се произнася с мотивирано решение в закрито заседание в едномесечен срок от образуването на дисциплинарното производство.
(2) Член на дисциплинарния състав, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение.
(3) В тридневен срок от вземане на решението, дисциплинарния състав го изпраща заедно с преписката до управителния съвет, който взема от своя страна решение за налагане на наказание.
Чл.9. Оспорването на оценка, изготвена от независим оценител, става пред Комисията по професионална етика в 14-дневен срок от датата на предаването й по предназначението, за целите на което е възложена, въз основа на:
1. Неспазване на стандартите за оценка, и/или
2. Злоупотреба с информация, и/или
3. Конфликт на интереси.
Чл.10. (1) Оспорващият оценката предоставя копие от оценката и Описание на искането. Преписката се регистрира по реда определен в чл.6, ал. 4.
(2) Оспорващият оценката внася аванс от 300 лв. в сметката на КНОБ за работата на контролния състав и наемането на външни експерти или правна помощ.
Чл.11. (1) Председателят на комисията определя контролен състав за разглеждане на оспорена оценка в 7-дневен срок след получаването на сигнала /регистрирането му/.
(2) Контролният състав се състои от 5 членове, трима от които се определят по жребий, в зависимост от вида на оспорваната оценка /недвижим имот, машини и съоръжения, финансови активи и др/, а останалите двама са членове на Комисията по професионална етика.
(3) Регионалните колегии /или колегите по региони/ определят по трима независими оценители от видовете правоспособност, които могат да бъдат избирани да участвуват в контролния състав.
(4) В срока по ал.1, КПЕ уведомява независимия оценител, изготвил оценката, че може да даде писмени обяснения в 7-дневен срок.
Чл. 12. (1) Контролният състав се произнася с мотивирано решение в двуседмичен срок от изтичането на срока по чл. 43, ал. 2 от ЗНО. Решението заедно с мотивите по него се огласява публично в сайта на КНОБ.
(2) В случай че при извършване на оценката са установени нарушения по чл. 42, комисията служебно образува дисциплинарно производство.
(3) При оспорване на оценка, всички разходи по оспорване на оценката са за сметка на лицето, инициирало проверката, а в случая на ал. 2 разходите се възлагат на независимия оценител.
Чл. 13. Комисията по професионална етика определя и приема правила, след съгласуване с УС и КС, за неуредени в ЗНО и Устава на НОБ моменти от работата си.
Чл. 14. Председателят на Комисията отговаря за цялостната дейност на КПЕ.

Раздел IV
Контрол

Чл. 15. Контрол върху дейността на Комисията се упражнява от Общото събрание, от УС и КС към КНОБ.
Чл. 16. Комисията по професионална етика отчита дейността си пред Общото събрание на КНОБ в рамките на една календарна година .
Заключителни разпоредби
§1. Този правилник за работа на Комисията по професионална етика на КНОБ е изготвен съгласно чл.18., ал.1 от Устава на КНОБ.

Настоящият правилник е приет от Общото събрание на КНОБ на 05.09.2009 г.
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио