Gizdakoff - консултантско студио.
 
 
 
 
   
 

всички нормативни документи

Правилник за работата на Общото събрание

Р а з д е л 1
ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл. 1. Дейността на Общото събрание на КНОБ (ОС) се осъществява въз основа на Закона за независимите оценители (ЗНО) – чл. 23, 24, 25, 26 и 27, Устава на КНОБ – чл. 17, 18, 19 и 20, и тези правила.
Чл. 2 (1) Заседанията на ОС са редовни при спазване на изискванията на чл. 26, ал. 1 от ЗНО.
(2) При определяне на кворума по ал. 1 от списъчния състав на членовете на КНОБ се изключват лицата с временна нетрудоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не трябва да надвишава една четвърт от членовете на КНОБ.
Чл. 3 (1) Членовете на ОС са длъжни да участвуват в неговите заседания.
(2) Членовете на ОС са длъжни да се регистрират преди началото на всяко заседание на ОС. При регистрацията се издава делегатска карта, с обозначение на броя на упълномощителите, с която се осъществява и отчита гласуването. При предварително напускане на заседание се уведомява регистрацията на ОС.
(3) По време на заседанията председателствуващият може да прави проверка на кворума. Резултатите от нея се огласяват в момента и записват задължително в протокола от ОС.
Чл. 4 На последното, за мандата на УС, КС и КПЕ на КНОБ, заседание на ОС се отчита с общ доклад от ръководните органи на КНОБ дейността на ОС през техния мандат.

Р а з д е л 2
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 5 (1) На заседанията на ОС се води протокол, копие от което се предоставя в служба „Деловодство и архив” на КНОБ до 10 дни след утвърждаването му, а оригиналния протокол се пази в архива на ОС. В интернет страницата на КНОБ се публикуват решенията на ОС.
(2) Към оригиналния протокол от заседанието се прилагат всички първични писмени материали, внесени на заседанието на ОС, по които са взети решения.
Чл. 6 (1) Всяко заседание на ОС започва с приемане на дневен ред
(2) При приемане на дневния ред или по време на самото заседание ОС може да вземе решение за часа на закриване на заседанието.
Чл. 7 В началото на заседанието всеки член на ОС може да поиска да бъдат прочетени решенията от предишното заседание или части от него.
Чл. 8 (1) Изказвания по обсъждан въпрос се правят само след получаване на думата от председателя на ОС и след съобщаване на трите си имена за протокола.
(2) Думата за изказване се иска: от място с вдигане на ръка; от разположени в залата микрофони или с писмена заявка. Думата се предоставя по реда на заявките.
(3) Член на ОС може да прави изказване по даден въпрос само един път на заседанието.
Чл. 9 Освен на едно изказване всеки член на ОС има право на едно обяснение, допълнение или реплика по даден обсъждан въпрос.
Чл. 10 (1) По процедурен въпрос свързан с водене на заседанието, думата се предоставя незабавно освен ако събранието се намира в процедура на гласуване.
(2) Процедурни предложения се подлагат на гласуване незабавно, след като се даде думата на един член на ОС (ако има такъв), който е против направеното предложение.
(3) При няколко едновременно постъпили процедурни предложения те се гласуват в следния ред:
1. Предложения за прекратяване на заседанието;
2. Предложения за отлагане на заседанието;
3. Предложение за обявяване на почивка;
4. Предложение за прекратяване или отлагане на разискванията по обсъждания въпрос;
5. Други процедурни въпроси
Чл. 11 Продължителността на изказванията по обсъждан въпрос е не повече от 5 минути, а по процедурен въпрос, както и при обяснения, допълнения или реплика – до 2 минути, ако ОС не вземе други решения.
Чл. 12 За да поддържа реда на заседание на ОС и за да осигури нетовото делово протичане, председателят му има право да отнема думата след еднократно предупреждение в следните случаи:
1. При отклонение от обсъждания въпрос;
2. При неспазване на чл. 8 ал. 3 от тези правила;
3. При изтичане на времето за изказване, обяснение, допълнение или реплика.
4. При нарушение на колегиалния тон, грубости и неаргументирани нападки и лични обиди към присъствуващи и неприсъствуваащи на заседанието лица.

Р а з д е л 3
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 13 (1) ОС маже да взема решения, ако заседанието е редовно по смисъла на чл. 26 ал. 1 от ЗНО и чл. 20 ал. 1 от Устава на КНОБ.
(2) Преди вземане на конкретно решение всеки член на ОС може да поиска проверка на кворума.
Чл. 14 ОС взема решения по смисъла на чл. 18, ал. 1 от Устава на КНОБ само при писмено внесени в ръководството му проекторешения.
Чл. 15 (1) Проекторешения за промени на Устава на КНОБ и тези правила могат да внасят:
1. Управителния съвет на КНОБ;
2. Общо от УС, КС и КПЕ на КНОБ;
3. Групи от най-малко една пета от общия брой на членовете на ОС.
(2) Проекторешения по други въпроси могат да внасят:
1. Управителния съвет на КНОБ;
2. Контролния съвет на КНОБ;
3. Комисията по професионална етика на КНОБ;
4. Групи от най-малко 10 члена на ОС.
Чл. 16 (1) ОС взема решения съгласно чл. 26 ал. 2, чл. 27 ал. 2 и 3 от ЗНО и чл. 18 ал. 2, 3 и 4 от Устава на КНОБ.
(2) Гласуването е лично с делегатската карта. Гласува се „за”, „против” и „въздържал се”.
(3) Тайно гласуване се осъществява с бюлетини, изготвени за конкретния случай. Гласуването се провежда от Комисия по изборите (гласуванията) към ОС и резултатите се отчитат от нея.
(4) Всеки член на ОС има право да оспори резултатите от завършилото гласуване. Ако гласуването е било явно, се повтаря незабавно. Резултатът от повторното гласуване е окончателен. Ако гласуването е било тайно, ОС незабавно избира своя контролна комисия от 5 души, която проверява списъците и бюлетините, с които е гласувано, преброява повторно гласовете и съобщава резултатите на ОС. Решението на комисията е окончателно.
(5) Бюлетините с тайно гласуване се съхраняват до 4 години след изтичане на мандата на Управителните органи на КНОБ, след което се унищожават от съответната Комисия по регистрация и гласуванията (или УС на КНОБ).
Чл. 17 (1) Дневният ред на ОС се съобщава предварително на членовете му съгласно чл. 19 ал. 4 от Устава на КНОБ. Той може да се допълва и променя в началото на ОС.
(2) Проекторешения се докладват на заседанието на ОС от вносител на предложението, което трябва да се представи в писмена форма на ръководството на ОС.
Чл. 18 (1) Ако към едно проекторешение постъпят предложения за поправка в текста, първо се гласува поправката, най отдалечена по смисъл от първоначалния текст. След гласуване на поправките проекторешението се гласува в приетата окончателна редакция.
(2) Предложения по един и същи въпрос се гласуват по реда на постъпването им.
(3) Ако по даден въпрос са гласувани няколко предложения и нито едно не е получила необходимото мнозинство, двете предложения с най-много гласове се подлагат на повторно гласуване. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
Чл. 19 Взетите от ОС решения се изпълняват от отговорните субекти съобразно приетите срокове, като се залагат в съответните програми за действие и се идентифицират конкретни изпълнители.

Р а з д е л 4
КОМИСИИ КЪМ ОС

Чл. 20 (1) За осъществяване на своята работа ОС избира временни Комисия по регистрацията и организацията на ОС (КРО), Комисията по гласуванията (КГ) и Комисия по документите и проекторешенията (КДП).
(2) Председатели на комисиите са члене на Ръководството на КНОБ. Членове на КГ са задължително членове на ОС, а за регистрацията на ОС може да се наемат: външни физически лица; външни организации или членове на ОС.
(3) Мандатът на Комисиите е конкретното ОС. Той може да се удължи по решение на ОС.
Чл. 21 (1) Основна цел на КРО и КГ е създаване на строг ред и порядък при регистрацията на членовете на ОС и провежданите гласувания. Задачите са:
1. Регистриране на членовете на ОС по азбучен ред на първите имена и брой на упълномощителите;
2. Предоставяне на делегатски карти на членовете на ОС (разработени и направени от УС на КНОБ);
3. Коректно преброяване и отчитане на гласуванията;
4. Отбелязване на напускащите ОС по време на заседанията и следене за кворума;
5. Провеждане на тайните гласувания и съобщаване на резултатите от тях.
6. Съхраняване на водените регистри и гласувания и предоставянето им (на хартиен и електронен носител) на УС на КНОБ в края на мандата си.
Чл. 22 Основната цел на КДП е да приема и оформя предложенията по проектите на документите, включени в дневния ред и да ги докладва на Председателя на ОС.
Чл. 23 В решението на ОС за създаване на комисиите се определя:
1. Брой на членовете, председател и заместник – председател/и;
2. Определяне на секторите в залата в която се провежда ОС съобразно броя на членовете му и на тези с пълномощни;
3. Определяне броя на преброителите;
4. Мандатът на комисиите

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание на ЗНО.
§ 2. Настоящият Правилник е утвърден от УС на КНОБ.
§ 3. Правилникът е приет с Протокол № 1 на Общото събрание на КНОБ, състояло се на 05 септември 2009 год.
Източник: КНОБ
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио