Gizdakoff - консултантско студио.
 
 
 
 
   
 

Оценителска дейност

ГИЗДАКОВ ЕООД е продължител на традициите в оценителската дейност на Имоти консулт ООД, активно действащо през деветдесетте години на миналия век.
Основен предмет на дейност на дружеството е извършване на оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, неосезаеми активи и търговски предприятия.

Приватизационен опит

ГИЗДАКОВ ЕООД е изготвило анализи на правното състояние, оценки за приватиза-ция, тръжни и конкурсни документации, проспекти и меморандуми на търговски дружества и обособени части за Пловдивска общинска агенция за приватизация, Министерството на реги-оналното развитие и благоустройството, Министерството на отбраната, Министерството на земеделието и храните и др

Сделки с активи

ГИЗДАКОВ ЕООД е извършило оценки на дълготрайни материални активи, собственост на дружества, между които “Международен панаир Пловдив” АД - Пловдив, ДП “Строителство и възстановяване” /Строителни войски/ - София, “Оптикоелектрон” АД - Панагюрище, “ВМЗ” АД - Сопот и др., с цел продажба или счетоводна отчетност.

Общински имоти

С изготвяне на оценки на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях дру-жеството обслужва по рамков договор община Пловдив.

Банков сектор

Приоритет в дейността на дружеството е изготвяне на оценки на обезпечения за нуждите на търговските банки у нас.
Дружеството партнира с изявени оценители в цялата страна.

Други

Специалисти на дружеството като вещи лица изготвят експертизи за съда и Национал-ната агенция по приходите, както и оценки на непалични /апортни/ вноски за Агенцията по вписванията.
© Gizdakoff консултантско студио ТОРС - уеб дизайн студио